Skoleledelse

Prioritering, kompetenceudvikling og motivation

Overordnet fremhæves det af panelet, at skolens ledelse grundlæggende skal prioritere bevægelse. Foruden at afsætte tilstrækkelige ressourcer, skal ledelsen gå forrest og tydeligt udtrykke, hvordan skolen forholder sig til bevægelse, og hvad den vil med bevægelse. Dette er en nødvendig forudsætning for at kunne skabe en bevægelseskultur på skolen. Ledelsens prioritering er blandt andet vigtig for at få alle medarbejdere med og dermed sikre, at bevægelse ikke udelukkende bæres af ildsjæle. Som del af ledelsens prioritering af bevægelse fremhæver panelet også vigtigheden af, at der tildeles tid til ressourcepersoner, som kan understøtte deres kolleger gennem viden, sparring og støtte.

 

Særligt afgørende er også skoleledelsens ansvar for at sikre kompetenceudvikling af skolens lærere og pædagoger. Her er det vigtigt, at alle medarbejdere opnår et kompetenceløft, så alle har et tilstrækkeligt kompetenceniveau til at arbejde med bevægelse som del af den daglige praksis. Som del af dette understreger panelet, at ledelsen skal sikre støtte til de medarbejdere, som særligt oplever det svært at integrere bevægelse i hverdagen.

 

Skoleledelsen har ligeledes ansvar for at motivere lærere og pædagoger til inddragelse af bevægelse og ledelsen skal være nysgerrig omkring medarbejdernes praksis. At ledelsens tager ansvar for at motivere er vigtigt for at kunne lykkes med bevægelse på lang sigt. Som del af dette, nævnes det, at ledelsen målrettet kan arbejde for at tydeliggøre vigtigheden af bevægelse i skolen – fx gennem en fælles vision og -mission for bevægelse på skolen. Ligeledes fremhæver panelet vigtigheden af, at ledelsen inddrager lærere og pædagoger i udvikling og beslutninger relateret til arbejdet med bevægelse på skolen. Dette er vigtig for at skabe ejerskab og for, at medarbejderne kan genkende deres dagligdag i de beslutninger, der tages – og dermed at den nødvendige implementering understøttes og faktisk finder sted.

 

Endeligt fremhæver panelet vigtigheden af, at skoleledelsen ser bevægelse som del af en varieret skoledag. Dette vil bidrage til at arbejdet med bevægelse får et langsigtet perspektiv og bør inkludere, at bevægelse betragtes som et didaktisk redskab og ikke ses adskilt fra den fag-faglige undervisning.