Skolekultur

Fælles sprog, tryghed og støtte

Som del af skolens kultur fremhæver panelet, at bevægelse skal forstås og opleves som noget andet og mere end idræt. Bevægelse skal opleves som et naturligt element i den pædagogiske og didaktiske tilgang på skolen, hvor bevægelses relevans i forhold til læring, faglig understøttelse og sociale aspekter erkendes. At indtænke bevægelse som del af den pædagogiske og didaktiske tilgang på skolen er blandt andet vigtigt i forhold til at sikre variation i undervisningen og medfører samtidigt en forbedret mulighed for at imødekomme elever med forskellige forudsætninger.

 

Panelet fremhæver således vigtigheden af en bred forståelse af bevægelse. Både elever og personale bør have en bred forståelse af, hvad bevægelse er, hvad det kan være og hvorfor det er vigtigt. Dette relaterer sig til nødvendigheden af et fælles sprog omkring bevægelse, som ligeledes fremhæves af panelet. Dette vil understøtte en fælles bevægelseskultur og er afgørende for kommunikationen omkring bevægelse mellem skolens elever, medarbejdere, ledelse og forældre. Ligeledes understreger panelet, at en fælles forståelse af vigtigheden af bevægelse er central for at arbejdet med bevægelse opleves meningsfuldt.

 

Et andet fremhævet aspekt, som bør kendetegne skolekulturen, er, at den skaber en ramme og et miljø, hvor det opleves trygt at afprøve nyt, og hvor man tør fejle. Dette er nødvendigt, hvis personalet skal udvikle deres praksis ved trygt at afprøve nye ting og vil på sigt medføre øget motivation og lyst. Blandt eleverne, er det vigtigt, at de kan føle sig tilstrækkeligt trygge til at ture eksperimentere med bevægelse og bevægelsesfællesskaber. Relateret til dette fremhæves det af panelet, at lærere og pædagoger skal opleve støtte fra deres kolleger i arbejdet med bevægelse. Dette er vigtigt for,m at bevægelse bliver noget alle bidrager til og tager ansvar for og for at bevægelse bliver implementeret på en bæredygtig vis. Kollegial støtte er særligt vigtigt for de medarbejdere, som oplever, at deres kompetencer er begrænsede. Endeligt fremhæver panelet, at den kollegiale støtte bør omfatte en tydelig værdsættelse af særlige ressourcepersoner.